Indledning
Hos Q-PRODOC tager vi vores ansvar seriøst, når det gælder om at værne om privatlivets fred, og beskyttelse af personlige oplysninger. Dette i overensstemmelse med persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016. Når vi behandler personoplysninger, sker dette i overensstemmelse med god databehandlingsskik og vi overholder reglerne.
I forlængelse heraf har vi nu opdateret vores privatlivspolitik.

Dataansvarlig og kontakt
Ønsker en registreret at tage kontakt til os, dette kan være i forskellige henseender relateret til persondata, skal denne kontakt ske til dataansvarlige og kontaktperson:
Q-PRODOC
Att.: Anette Munch
Højgårdvej 7, Ågård, 6040 Egtved
am@q-prodoc.dk
Telefon +45 30 74 05 66
CVR 38340670

Databehandler
Hos Q-PRODOC kan vi i nogle tilfælde have behov for at anvende en databehandler til at behandle data for os. Vi instruerer nøje vores eventuelle data behandlere, hvormed de kun må behandle data efter dokumenteret instruks fra os.

Databeskyttelse
Vi sikrer, at der kontinuerligt bliver fulgt op på beskyttelsen af data, så personlige og private oplysninger ikke kommer i hænderne på uvedkommende.
Personlige oplysninger behandler vi efter gældende behandlingsprincipper i persondataforordningen.

Dataindsamling
Vi indsamler kun personlige oplysninger, som har et reelt formål og anvender kun oplysningerne til dette formål. Vi oplyser altid den registrerede om, hvilke oplysninger vi har brug for og hvad vi bruger dem til.

Dataopbevaring
Vi opbevarer personlige oplysninger, så længe de tjener et reelt formål og så længe formålet er begrænset til det oprindelige formål, som er oplyst da oplysningerne blev indsamlet.

Datadeling
Vi hverken sælger eller deler de personlige oplysninger, vi er i besiddelse af, med andre. Vi videregiver kun personlige oplysninger, hvor der ligger et samtykke med registrerede eller der foreligger et retligt grundlag til videregivelsen.

Databeskyttelse
Vi sørger altid for at optimere databeskyttelsen, så der vil være så lidt risici forbundet med behandlingen som muligt. Vi fører intern fortegnelse over virksomhedens behandlingsaktiviteter, hvor vi redegør for vores organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger.
Skulle der ske brud på datasikkerheden, er det vores ansvar, at sørge for at stoppe bruddet så hurtigt som muligt, samt danne et overblik over, i hvilket omfang bruddet implicerer personlige oplysninger.

Rettigheder
Som registeret hos Q-PRODOC, har de registrerede altid krav på at vide, hvilke oplysninger vi har på dem, samt til hvilket formål oplysningerne er indsamlet.
Kravet om gennemsigtighed bliver efterlevet i skriftlig form, ved indgåelse af samarbejde, samt på opfordring fremsendt til dataregistrerede.

Oplysninger
Vi opgiver ved indgået samarbejde følgende oplysninger:

 • Identitet og kontaktoplysninger på den dataansvarlige.
 • Formålene med behandlingen.
 • Vi oplyser hvis vi videregiver dine personlige oplysninger til andre, hvor det er relevant.
 • Hvor længe personlige oplysninger opbevares.
 • Retten til indsigt indehavende personoplysninger.
 • Retten til at trække et samtykke tilbage, hvis behandlingen sker på grundlag af dette.
 • Retten til at indgive en klage til Datatilsynet.

Dataajourføring og -sletning
Som registeret hos Q-PRODOC, har de registrerede altid ret til at få sine urigtige data rettet.
Endvidere har den registrerede ret til at få oplysninger om sig selv slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse. Oplysninger kan uden videre blive slettet hvis:

 • Personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde det formål de blev indsamlet til.
 • Hvis oplysningerne er baseret på samtykke og den registrerede trækker sit samtykke tilbage, hvorved der ikke findes andre retslige grundlag for at fortsætte behandlingen.
 • Behandlingen er ulovlig.

Dataudlevering
Den registrerede har altid ret til at få sine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få disse data overført til en anden dataansvarlig uden hindring fra den nuværende dataansvarlige som personoplysningerne er givet til.
Den registrerede kan udøve denne ret når følgende gør sig gældende:

 • Behandlingen er baseret på samtykke eller på en kontrakt.
 • Hvis behandlingen foretages automatisk.